Gwarancja i regulamin korzystania z towarów i usług :

 1. GWARANCJA REKLAMACJE I ZWROTY

 

GWARANCJA

Naszym obowiązkiem prawnym jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, gwarancja obowiązuje przez 2 lata na podstawie dokumentu zakupu.

REKLAMACJA

UWAGA ! ADRES DO WYSYŁKI REKLAMACJI :

 

Myneviskin Sp. z o.o. numer paczkomatu INPOST WAW93M , Rzeczpospolitej 29E, 02-972 Warszawa.

Niezależnie od powyższego, jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

ZWROT PRODUKTU – GWARANTOWANE 14 DNI NA ZWROT

UWAGA ! ADRES DO WYSYŁKI ZWROTU :

 

Myneviskin Sp.z o.o., numer paczkomatu INPOST WAW93M, Rzeczpospolitej 29E, 02-972 Warszawa

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” masz prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

Zwracany produkt powinieneś odesłać bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na adres naszego przedsiębiorstwa dostępny w zakładce „Dane firmy i kontakt”. Koszt przesyłki zwrotnej ponosisz we własnym zakresie. Orientacyjny koszt zwrotu możesz ustalić na podstawie naszej zakładki „Czas i koszty dostawy”, pamiętaj jednak, że sklep może mieć zniżki u przewoźników, w związku z czym indywidualny koszt zwrotu może być wyższy od kosztu wysyłki do Ciebie.

Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.

W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty – ceny produktów, kosztów wysyłki i innych kosztów z wyjątkiem wspomnianych wyżej kosztów zwrotu. Pieniądze zostaną odesłane na podane w formularzu odstąpienia od umowy konto bankowe. Nastąpi to maksymalnie w ciągu 14 dni, po otrzymaniu przez nas zwróconego zakupu.

Zgodnie z prawem prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:

 • rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,
 • rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
 • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.

POZASĄDOWA DROGA ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU

W przypadku zastrzeżeń do transakcji i sporu ze sprzedającym istnieje możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu dla handlu są polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skierowanie sprawy do tej instytucji wymaga zgody obu stron.

2. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI NEVISCOPE W SKLEPIE GOOGLE PLAY I APPLE STORE 

 • Myneviskin sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazy („Administrator Serwisu”) jest właścicielem i administratorem serwisu dostępnego pod adresem www.myneviskin.com („Serwis”) oraz aplikacji użytkownika będącej elementem Serwisu („Aplikacja”). Użytkownik korzystając z Aplikacji i e-konsultacji wykonywanych z wykorzystaniem Aplikacji i Serwisu przyjmuje do wiadomości i zgadza się na poniższe:
  1. Administrator Serwisu nie jest podmiotem leczniczym i nie udziela świadczeń zdrowotnych, w tym za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji, w rozumieniu przepisów prawa jakiejkolwiek jurysdykcji.

   

  Aplikacja umożliwia osobie korzystającej z Aplikacji („Użytkownik”) uzyskanie e-konsultacji znamion skórnych wykonanej za pośrednictwem Serwisu przez lekarza zarejestrowanego w Serwisie ze zdjęć znamion skórnych przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, przy czym te e-konsultacje nie są świadczeniami zdrowotnymi.

   

  E-konsultacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym Użytkowników. E-konsultacje nie są ani diagnozami, ani poradami medycznymi, ani innymi świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów o świadczeniach zdrowotnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, a w szczególności nie zastępują świadczenia zdrowotnego polegającego na rozpoznaniu stanu zdrowia i ustaleniu dalszego postępowania leczniczego (diagnozy), porady medycznej lub leczenia i nie mogą być traktowane jako podstawa rozpoczęcia, wstrzymania, kontynuowania lub zakończenia leczenia lub innej terapii. Poleganie na jakichkolwiek informacjach dostępnych z wykorzystaniem Aplikacji lub Serwisu, w tym od lekarzy zarejestrowanych w Serwisie, następuje wyłącznie na własne ryzyko osoby korzystającej  z tych informacji. W celu uzyskania diagnozy, leczenia lub terapii schorzenia, Użytkownik powinien skorzystać ze świadczeń zdrowotnych.

   

  Odpowiedzialność za e-konsultacje uzyskane z wykorzystaniem Aplikacji ponosi lekarz, który je wykonuje. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za e-konsultacje uzyskane z wykorzystaniem Aplikacji i Serwisu.

   

  Użytkownik, po przeczytaniu powyższych zasad wykonywania e-konsultacji niniejszym oświadcza, że rozumie je i zgadza się na nie. Użytkownik zgadza się, że korzystając z e-konsultacji przez Aplikację zwalnia Administratora Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności dotyczącej e-konsultacji wykonywanych przez lekarzy z wykorzystaniem Aplikacji i Serwisu, w tym zwłaszcza związanych z chorobą lub uszczerbkiem na zdrowiu, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

   

  1. Osoba korzystająca z e-konsultacji wykonywanych z wykorzystaniem Aplikacji i Serwisu (Użytkownik), przekazując zdjęcie lub zdjęcia znamion skórnych przez Aplikację, przenosi wszelkie prawa do tych zdjęć na Administratora Serwisu i zgadza się na korzystanie ze zdjęć przez lekarzy w celu wykonania e-konsultacji z wykorzystaniem Aplikacji i Serwisu, jak też zgadza się na włączenie zdjęć do baz zdjęć, w tym w Serwisie oraz korzystanie z nich w celu ich zautomatyzowanego przetwarzania i analizowania utrwalonych na nich zmian skórnych (w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji). Administrator Serwisu może przekazywać prawa do zdjęć innym osobom.

   

   

  ***************************

  Myneviskin sp. z o.o. with its seat in Głuchołazy („Service Administrator„) is the owner and the administrator of the service available at www.myneviskin.com („Service„) and the user’s application being the element of the Services („Application„). The use of tools from the Application and e-executable files from the use of the Application and the Website acknowledges and agrees to the follow. By the use of the Application and e-consultations, the user acknowledges as follows:

   

  1. The Service Administrator is not a medical entity and does not provide health services, including through the Service and Application, within the meaning of the law of any jurisdiction.

   

  The Application enables the person using the Application („User„) to obtain e-consultations of skin birthmarks performed via the Service by a doctor registered in the Service from pictures of the birthmarks provided by the User via the Application; these e-consultations are not health services.

   

  E-consultations serve only for informational and educational purposes of Users. E-consultations are neither diagnoses, medical advices, nor other health services within the meaning of the regulations on health services in any jurisdiction; in particular, but not limited to the following,  e-consultations do not substitute a health service consisting in recognizing the state of health and determining further medical treatment (diagnosis), medical advice, or treatment, and may not be treated as a basis for commencing, withholding, continuing or terminating treatment or other therapy. Relying on any information available via Application and Service, including also information from doctors registered in the Service, is at the sole risk of the person using such information. In order to obtain a diagnosis, treatment or therapy for a disease, the User should use medical services.

   

  The responsibility for e-consultations obtained using the Application lies with the doctor who provides them. The Service Administrator shall not be liable in any way for e-consultations obtained via Application and Service.

   

  The User, after reading the above rules for providing e-consultations, hereby declares that he/she understands and agrees to them. The User agrees that by using e-consultation via Application he/she releases the Administrator from any liability relating to e-consultations provided by doctors using the Application and the Website, to the widest extent permissible by law.

   

  1. A person using e-consultation provided via Application and Service, by submitting a picture(s) of the birthmarks via Application, transfers all rights to these pictures to the Service Administrator and agrees that these pictures are used by doctors for performing e-consultations via Application  and Service, as well as agrees to include the pictures in databases, also of the Service, and their  automated processing and analyzing of birthmarks  captured on them (using artificial intelligence). The Service Administrator may transfer the rights to the photos to other persons.

  3. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W APLIKACJI 

 • Działanie Sztucznej inteligencji w Aplikacji Neviscope Professional 

Analizy AI  służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym dla Lekarzy . Analizy AI  nie są ani diagnozami, ani poradami medycznymi, ani innymi świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów o świadczeniach zdrowotnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, a w szczególności nie zastępują świadczenia zdrowotnego polegającego na rozpoznaniu stanu zdrowia i ustaleniu dalszego postępowania leczniczego (diagnozy), porady medycznej lub leczenia i nie mogą być traktowane jako podstawa rozpoczęcia, wstrzymania, kontynuowania lub zakończenia leczenia lub innej terapii. Poleganie na jakichkolwiek informacjach dostępnych z wykorzystaniem AI w Aplikacji lub Serwisu, w tym od lekarzy zarejestrowanych w Serwisie, następuje wyłącznie na własne ryzyko osoby korzystającej  z tych informacji. W celu uzyskania diagnozy, leczenia lub terapii schorzenia, Użytkownik powinien skorzystać ze świadczeń zdrowotnych.